Integritetspolicy

1 ALLMÄNT

1.1 Personuppgiftsansvarig
1.1.1 E-handelsstaden Borås Ekonomisk förening (”E-handelsstaden”) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

E-handelsstaden Borås Ekonomisk förening
Kungsgatan 55, 501 80 Borås

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 769629-9929

1.2 Var dina uppgifter lagras
1.2.1 De personuppgifter E-handelsstaden samlar in från dig lagras inom det europeiska samarbetsområdet (EES), men kan även komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EES (”Tredjeland”). Vid sådan överföring sker bearbetningen av dina personuppgifter alltjämt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För det fall behandling av dina personuppgifter bearbetas utanför EU/EES sker detta med anledning av att EU-kommissionen antingen tagit ett beslut att Tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå eller tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

1.3 Vem som har tillgång till dina uppgifter
1.3.1 E-handelsstaden använder sig av leverantörer för att genomföra underhåll av system, dataanalyser, revision, betalningar, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att på E-handelsstadens vägnar genomföra dessa uppgifter. Leverantörerna lyder under en skyldighet att varken avslöja eller använda dina personuppgifter i ändamål som sträcker sig utöver ovanstående uppdrag. E-handelsstaden vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

1.4 Hur skyddar vi dina personuppgifter
1.4.1 E-handelsstaden vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att E-handelsstaden har rutiner och regler kring dataskydd och att E-handelsstadens medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

2 MEDLEMSFÖRETAG, LEVERANTÖR ELLER SAMARBETSPARTNER

2.1 Inledning
2.1.1 Om du är medlemsföretag, leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos någon av dessa kategorier kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 2.

2.2 Vilka personuppgifter vi behandlar
2.2.1 Personuppgifter vi behandlar om dig kan vara namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande på mässor och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten vi haft med dig.

2.3 Hur personuppgifterna samlas in
2.3.1 Personuppgifterna lämnas till oss av dig, medlemsföretaget, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlar kontakten oss emellan eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

2.4 Ändamål och rättslig grund
2.4.1 Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att ingå och hantera avtal med våra medlemsföretag, leverantörer och samarbetspartners. Vissa personuppgifter kan också behandlas för att E-handelsstaden har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet. Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse att hantera relationerna med våra medlemsföretag, leverantörer och samarbetspartners.

2.4.2 Personuppgifterna kan också komma att behandlas för ändamålet att, genom dig, behålla och utveckla relationen med respektive medlemsföretag, leverantör och samarbetspartner och, om du inte motsatt dig det, marknadsföra våra tjänster (t.ex. genom inbjudningar till mässor och event samt utskick av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse att behålla och utveckla relationerna med våra medlemsföretag, leverantörer och samarbetspartners.

2.4.3 Personuppgifter kan också komma att publiceras på E-handelsstadens hemsida i anslutning till presentation av respektive medlemsföretag. Behandlingen sker med stöd i E-handelsstadens berättigade intresse av att marknadsföra medlemsföretagen.

2.5 Hur länge personuppgifterna lagras
2.5.1 Vi lagrar som utgångspunkt dina personuppgifter så länge medlems-, leverantörs, och/eller samarbetspartsrelationen pågår. Vi raderar normalt uppgifterna inom tre månader efter att aktuell relation har sagts upp eller efter det att vi fått besked om att din ställning som kontaktperson upphört. Under förutsättning att du inte motsätter dig det kan personuppgifter som exempelvis namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) och uppgift om intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick dock komma att lagras efter tremånadersperioden i syfte att behandlas för marknadsföringsändamål. I den mån du motsätter dig den fortsatta lagringen kommer ovanstående uppgifter att raderas. Dina personuppgifter kommer alltid att sparas i den utsträckning och under den tid som vi är skyldiga till det enligt lag, t.ex. i enlighet med bokföringslagen.

3 PERSONUPPGIFTER MED ANKNYTNING TILL MÄSSOR, EVENT, NYHETSBREV M.M.

3.1 Inledning
3.1.1 När du genom vår webbplats, våra sociala medier eller på annat sätt anmäler intresse för våra event, nyhetsbrev och andra utskick eller anmäler dig till event kommer vi samla in, spara och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 3.

3.2 Vilka personuppgifter vi behandlar
3.2.1 De personuppgifter vi kan komma att behandla utgörs av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), uppgifter om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick och om önskat deltagande på event samt, om det gäller ett event med mat, särskilda önskemål om mat.

3.3 Hur personuppgifterna samlas in
3.3.1 Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig genom vår webbplats, våra sociala medier, i samband med att du besöker oss på mässa eller på annat sätt.

3.4 Ändamål och rättslig grund
3.4.1 Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera utskick av inbjudningar till event och av nyhetsbrev och andra utskick till dig. Behandling sker med stöd i vårt berättigade intresse av att genomföra utskick till dig i enlighet med dina angivna önskemål.

3.4.2 Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera (inklusive att ordna mat efter önskemål) genomförandet av event med dig som deltagare. Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse av att administrera genomförandet av eventet med dig som deltagare i enlighet med dina angivna önskemål.

3.5 Hur länge personuppgifterna lagras
3.5.1 Uppgift kring önskemål om mat raderas så snart aktuellt event genomförts. I övrigt kan personuppgifterna komma att lagras till dess du avregistrerar dig för utskick om våra event, nyhetsbrev och andra utskick, varvid de raderas.

4 PERSONUPPGIFTER MED ANKNYTNING TILL E-HANDELSSTADENS UTBILDNINGSVERKSAMHET

4.1.1 E-handelsstaden arrangerar från tid till annan utbildning för barn. I samband med utbildningen behandlar E-handelsstaden namn på barn i syfte att kunna genomföra utbildningen. Den rättsliga grunden är det samtycke barnets vårdnadshavare lämnar i samband med att barnet anmäls till respektive utbildningstillfälle.

4.1.2 För faktureringsändamål samlar vi även in namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter till vårdnadshavare eller annan person som ska faktureras för barnets deltagande i utbildningsverksamheten. Den rättsliga grunden är fullgörande av avtalet om köp av utbildning mellan vårdnadshavare och E-handelsstaden.

4.1.3 Uppgift om barnets namn kan komma att lagras så länge giltigt samtycke från respektive barns vårdnadshavare föreligger. Uppgifter som samlas in för faktureringsändamål kommer att sparas i den utsträckning och under den tid som E-handelsstaden är skyldigt till det enligt lag, t.ex. i enlighet med bokföringslagen samt så länge rättsliga anspråk kan göras gällande från kundens sida i anledning av köpet av utbildning.

5 DINA RÄTTIGHETER

5.1 Rätt till tillgång
5.1.1 Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter E-handelsstaden lagrat om dig. E-handelsstaden ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse dig med en kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid efterfrågan av eventuella extra kopior kan E-handelsstaden komma att ta ut en administrationsavgift.

5.2 Rätt till dataportabilitet
5.2.1 Du har rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, sedvanligt och maskinläsningsbart format, överförd till dig eller annan av dig angiven part, varje gång E-handelsstaden behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller i enlighet med ingånget avtal. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett E-handelsstaden och gäller så långt det är tekniskt möjligt för E-handelsstaden att tillmötesgå din begäran.

5.3 Rätt till rättelse
5.3.1 Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, vilket även inbegriper rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

5.4 Rätt till radering
5.4.1 Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av E-handelsstaden, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

5.5 Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av en intresseavvägning
5.5.1 Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. E-handelsstaden upphör då med behandlingen såvida E-handelsstaden inte kan visa på ett legitimt skäl till behandling som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

5.6 Din rätt att neka till direktmarknadsföring
5.6.1 Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick eller genom att kontakta E-handelsstaden

5.7 Rätt att återkalla samtycke
5.7.1 Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

5.8 Rätt till begränsning
5.8.1 Du har rätt att kräva att E-handelsstaden i vissa fall begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att E-handelsstaden begränsar behandlingen av uppgifterna under den tid det tar för E-handelsstaden att kontrollera dess korrekthet.

5.9 Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet
5.9.1 Om du anser att E-handelsstaden behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta E-handelsstaden. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se), som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

6 KONTAKTUPPGIFTER

6.1 Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med E-handelsstaden med anledning av E-handelsstadens behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta E-handelsstaden via e-post på info@ehandelsstaden.se.

7 ÄNDRINGAR AV POLICYN

7.1 E-handelsstaden kan behöva uppdatera personuppgiftspolicyn. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på E-handelsstadens webbplats. E-handelsstaden meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i policyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter.