Kompetens

Kompetens

Målet är att utveckla regionens utbildningsmöjligheter och säkra tillgången på kompetent arbetskraft. Det gör vi med ett fokus på forskning och utveckling samt genom att kartlägga kompetensbehov, konkretisera utbildningsplaner och arbeta för genomförande av relevanta utbildningar.

Vi kommer behöva YH-utbildningar, företagsspecifika kurser och akademiska utbildningsprogram.

Vår kompetensgrupp arbetar för dig!

E-handelsbranschen växer med närmare 20 % per år och det är en utmaning att hitta kompetent arbetskraft. Vi arbetar aktivt för att våra medlemmar skall ha tillgång till relevant arbetskraft på hemmaplan. Som ett led i vårt arbete har vi genomfört en behovsinventering i samarbete med Yrkeshögskolan i Borås. Vi har kartlagt våra medlemmars framtida rekryteringsbehov och resultatet kommer bland annat att ligga till grund för vilka utbildningar som Yrkeshögskolan i Borås satsar på att utveckla och ansöka om att få genomföra. YH-utbildad arbetskraft är attraktiv och nio av tio elever har arbete inom relevant yrkesområde ett år efter avslutade studier.

E-handelsstaden Borås är redan engagerad i ett flertal olika utbildningar som vi kort presenterar nedan.

BEHOVSINVENTERING 2019

66 av E-handelsstaden Borås medlemmar, som verkar inom e-handel, logistik och IT, har bjudits in att besvara en enkät med frågor om deras framtida rekryteringsbehov. Läs mer i vår rapport.

Läs och ladda ner vår rapport här

Antal studenter som examineras från utbildningar inom våra behovsområden kommande år i Borås

Management av digital handel

Vårt intensiva samarbete med Högskolan i Borås har resulterat i ett tvåårigt masterprogram. Programmet startade hösten 2017 och riktar sig till studenter som vill driva strategisk utveckling inom e-handelsföretag.

Läs mer

Här förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor. Marknadsföring och ledarskap kombineras med studier i datamining och e-business. Efter avklarad utbildning kommer studenterna kunna ta fram nya affärsmodeller och arbetssätt för att följa utvecklingen och arbeta som marknadsanalytiker, controllers och affärsutvecklare mm.

Digital Business Developer

Vi har kontinuerligt dialog med YH-myndigheten, branschorganisationer, lokalpolitiker samt Västra Götalandsregionen. Detta har banat väg för en tvåårig YH-utbildning som drivs av Borås Yrkeshögskola i nära samarbete med våra medlemsföretag.

Läs mer

Deltagarna får därigenom utmärkta praktikmöjligheter och ett högklassigt nätverk i branschen. Utbildningen ger den kompetens som deltagarna behöver för att kunna arbeta med affärsutvecklande processer inom B2C och B2B. Den första kullens studerande tar sin examen nu i maj. Då utbildningen har beviljats fortsättning av YH-myndigheten kommer ca 30 elever per år utexamineras även kommande år.

Ny företagsforskarskola i digital handel

Den nya doktorandutbildningen INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing) ger branschen tillgång till kompetenta medarbetare som både kan driva och utveckla forskningen inom det digitala området.

Läs mer

Fokus kommer att ligga på de utmaningar som den digitala omvandlingen av handelsbranschen medför samt att förstå och förutse olika konsumentbeteenden för att kunna skapa nya framgångsrika affärslösningar. Den första kullen, bestående av tio doktorander, skall påbörja utbildningen hösten 2018 på Högskolan i Borås, i samarbete med Jönköpings Universitet.

Teknikprogrammet med inriktning logistik och e-handel

I samverkan med Sven Eriksonsgymnasiet har en ny utbildning arbetats fram, som kan liknas vid en gymnasial industriell ekonomiutbildning. Programmet startade hösten 2017 och har beviljats kvalitetsstatusen ”spetsutbildning”, vilket bland annat möjliggör studentintag från hela riket.

Läs mer

Kombinationen av grundkurser i teknik, ekonomi och matematik ger eleverna en bra grund för att utveckla kunskaper inom logistik och digital handel. Programmet har stort fokus på Asien och Kina och ett samarbete har etablerats med skolor och universitet i Shanghai och Peking. Vårt engagemang i programmet är stort och representation finns i programrådet.

E-Commerce Product Manager

Vi har även upparbetat ett samarbete med Yrkeshögskolan i Uddevalla för att studenter på Borås Yrkeshögskola skall kunna läsa till E-handelsutvecklare på distans. Det är en tvåårig utbildning där digital kommunikation, försäljning och tekniska lösningar för webb och mobila plattformar är i fokus.

Arbetsgrupp

Johnny Eriksson, Ellos Group (sammankallande)
Per Carlsson, Netonnet Group
Mikael Rosendahl, AMA Group
Daniel Hjelmgren, Högskolan i Borås
Tina Arekvist Lundell, Vuxenutbildningen i Borås
Sten Selin, Viskan System
Karina Andersson,  KA Konsult AB
Henrik Koskela, Borås Yrkeshögskola
Therese Bengtsson, WooCode
David Landerborn, Optidev
Jan Sundbaum, Sven Eriksonsgymnasiet

Kontaktuppgifter

Johnny Eriksson
Telefon: 033-16 04 51
E-mail: johnny.eriksson@ellos.se