Jobba med e-handel

Jobba med e-handel

Att lyckas attrahera unga människor till e-handelsbranschen är avgörande för både hållbar och långsiktig tillväxt i vår region. En stor utmaning för branschen i Sjuhäradsbygden är bristen på kompetens. En del företag har tvingats outsourca delar av sin verksamhet och andra har blivit tvungna att etablera satellitkontor utanför regionen, för att lösa problemet.

E-handelsstaden Borås arbetar därför med ett projekt vars syfte är att:
• Synliggöra den bredd av yrkesmöjligheter som finns inom branschen (där vi inkluderar logistik och IT) för framtidens arbetskraft i åldern 18-25 år.
• Lyfta branschens attraktionskraft som arbetsgivare.
• Inspirera målgruppen att intressera sig för yrken inom branschen och söka sig till relevanta utbildningar alternativt starta sin yrkesbana inom branschen.

Genom rörligt material och bildmaterial vill vi nå och engagera ungdomar och unga vuxna som står inför viktiga, karriäravgörande val av studier och framtida yrken.

Vad vill vi göra?
• Till att börja med ett antal korta filmer som visar upp unga yrkesverksamma på olika företag (våra medlemmar) där igenkänningsfaktorn/identifikation är av största vikt.
• Visa olika yrken/roller – med olika krav på utbildning som bakgrund.
• Filmerna ska visas i digitala kanaler med målgruppen ungdomar i åldern 18-25 år och användas på en, för projektet, skapad landningssida (se här).
• På landningssidan kommer vi även att publicera information om tillgängliga utbildningar i vår region kopplat till rollerna.

Workshops med fokusgrupper
För att skapa oss ett bra underlag har vi genomfört fyra workshops med relevanta fokusgrupper.

I fokusgruppen näringsliv samlade vi representanter från näringslivet, från vår egen kompetensgrupp och från vår styrelse. Frågor som diskuterades var:
– Varför man vill jobba i branschen?
– Vilka yrken/roller har branschen störst behov av?

För att samla in information om vilka kanaler som lämpar sig bäst för att nå vår tänkta målgrupp, valde vi att träffa ungdomar och unga vuxna på tre olika skolor i Borås. Vi besökte grupper av elever på Sven Eriksonsgymnasiet, Borås Yrkeshögskola och Högskolan i Borås. Deltagarna fick besvara frågor om vilka digitala kanaler de använder och rekommenderar oss att använda för att bäst nå ut till målgruppen. Vi bad dem även om deras synpunkter kring hur ett sådant material ska presenterades för att fånga deras intresse.

Detta material tillsammans med de behovsinventeringar (läs mer här) som E-handelsstaden Borås genomförde 2018 och 2019, för att kartlägga våra medlemmars framtida rekryteringsbehov, ligger till grund för vilka yrken vi väljer att fokusera på.

Mål
Vårt mål är att det lokala näringslivet, inom e-handel och dess kringtjänster, ska lyftas fram som en attraktiv bransch att arbeta i. Detta hjälper till att trygga den framtida kompetensförsörjningen och leder till att konkurrenskraften stärks för näringslivet i Sjuhärad, både i Sverige och internationellt.

Har du frågor? Hör av dig till:
Karina Andersson på E-handelsstaden Borås: karina.andersson@ehandelsstaden.se
Tel 0730-23 22 18

Genomförs med stöd av: